Klubbens vedtægter

§ 1. Navn

Klubbens navn er Silkeborg Taekwondo Klub (forkortet S.T.K.).

Dens hjemsted er Silkeborg kommune. Klubben er stiftet d. 12. august 1975.

§ 2. Formål

Klubbens formål er først og fremmest at arbejde for udbredelsen af og kendskabet til den koreanske sportsgren taekwondo efter World Taekwondo Federations internationale regler. Der kan herudover skabes muligheder for aktiviteter og kammeratligt samvær ud over den almindelige træning.

For ændring af denne paragraf gælder samme regel som for paragraf 16, om opløsning af klubben.

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og herigennem European Taekwondo Union, World Taekwondo Federation, Danmarks Idrætsforbund samt Idrætssamvirket i Silkeborg.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Indmeldelsen skal ske gennem det af bestyrelsen fastsatte system. Forefindes et sådan ikke kan det ske skriftligt til klubbens kasserer. (for unge under 18 år med forældrenes/ værgens underskrift) Medlemskabet er gældende til udmeldelse ifølge §6 er opfyldt eller medlemmet ekskluderes. Der betales 200 kr. i indmeldelsesgebyr.

§ 5. Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 for aktive medlemmer og helårsvis forud pr. 1/1 for passive medlemmer.

Bestyrelsen kan træffe særaftaler vedrørende kontingent.

§ 6. Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at det af bestyrelsen fastsatte system bruges til udmelding, skulle et sådant system ikke forefindes kan der udmeldes skriftligt til kassereren.

Kontingent skal være betalt frem til udmeldelsesdagen. Ved restance ud over 2 mdr. vil medlemmet blive ekskluderet og kan ikke optages som medlem igen før gælden er betalt.

Brugen af Taekwondo i ikke-sportsligt øjemed, samt overtrædelse af klubbens og klubhusets vedtægter kan ligeledes medføre eksklusion efter bestyrelsens afgørelse. Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen forelagt på førstkommende generalforsamling.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar/marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmet. Dagsordenen ophænges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Taleret har alle passive som aktive medlemmer. Stemmeret har alle, der har været registreret som taekwondo-medlemmer i mindst 3 mdr. før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller af forældre til medlemmet under 16 år. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret i økonomiske anliggender.

§ 8. Dagsordenen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelle forslag.
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  7. Valg af redaktør, PR-mand, leder af klubbutik, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, samt referent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jvf dog § 2, § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i §7.

§ 11. Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling, hvoraf minimum 50% er aktive udøvende medlemmer.
Foruden vælges der 2 revisorer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af
1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær,  1 bestyrelsesmedlem
og 1 forældrerepræsentant. Såfremt der ikke kan findes en
forældrerepræsentant er bestyrelsen gyldig med de 5 øvrige medlemmer.

Forældrerepræsentanten indgår i bestyrelsen på lige fod med de
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forældrerepræsentanten skal have minimum
1 aktivt trænende barn i klubben på valgtidspunktet.

Bestyrelsen er på valg i følgende perioder:

Formand og sekretær: ulige år.

Kasserer og næstformand: lige år.

Bestyrelsesmedlem: hvert år.

Forældrerepræsentant: hvert år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ansvarlig overfor
generalforsamlingen og skal varetage klubbens interesser indadtil som
udadtil på bedste måde. I samråd med danbærere udpeger den de
øvrige trænere. Bestyrelsen er kontingentfrie efter vedtagne %-sats
regler. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer
foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Der føres
protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen vælger en fast
månedlig mødedag, men kan indkaldes med en uges varsel af alle
bestyrelsesmedlemmer. Der er mødepligt til bestyrelsesmøderne.
Beslutninger kan kun træffes på det faste månedlige møde eller på
et lovligt varslet møde. Kun emner som er skrevet på dagsordenen 3
dage før kan behandles. Beslutninger træffes ved stemmeflertal af
antal fremmødte, hvoraf der altid skal være halvdelen af
stemmeberettigede der er aktive udøvende medlemmer til stede. Ved
stemmelighed falder forslaget.

§ 12. Tegningsregler

Foreningen tegnes udaftil ved formandens underskrift.

§ 13. Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet og budgettet skal forelægges den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen og revisorerne. Kassereren må ikke udbetale større beløb end 600 kr uden bestyrelsens godkendelse. Driftregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jvf. § 8. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15. Vedtægtsændringer

Forandringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstrordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

§ 17. Træningen

Træningen ledes af de af bestyrelsen udpegede trænere. Træningen foregår efter de af D.T.F. fastsatte regler, for hvis håndhævelse trænerne er ansvarlige. Den enkelte træner er ansvarlig for kommunikationen til bestyrelsen. Træneren kan udelukke et medlem fra træningen, ved gentagelsestilfælde dog kun efter aftale med bestyrelsen. Trænerne forpligter sig for en sæson ad gangen, dog kan der dispenseres i ganske specielle tilfælde. Træneren og bestyrelsen påtager sig intet ansvar for personlige skader som følge af træningen. Anbringelse af personlige genstande i omklædningsrum sker på eget ansvar. Bestyrelsen kan tillade at passive medlemmer deltager i træningen.

§ 18. Lokalerne

Klubbens lokaler er røgfri.

§ 19. Cheftræneren

Cheftræneren planlægger time- samt trænerfordeling på de enkelte hold, som herefter godkendes af trænerstaben. Cheftræneren sikrer sig gennem regelmæssige kontrolbesøg, at trænergerningen forvaltes på betryggende vis, d.v.s. efter formålsparagraffen. Cheftræneren skal endvidere varetage kontakten mellem trænerstaben og bestyrelsen og herved holde bestyrelsen orienteret om beslutninger vedtaget på trænermøderne. Cheftrænerposten kan fordeles mellem flere personer.

Trænerstaben vælger på det sidste møde inden sommerferien cheftræner for den kommende sæson. Den valgte cheftræner skal godkendes af bestyrelsen.

§ 20. Trænerstaben

Trænere og hjælpetrænere er kontingentfrie efter vedtagne %-satser. Hjælpetrænere har taleret men ikke stemmeret på trænermøderne. Trænerstaben fastlægger, hvilke krav der skal stilles til prøvegradueringerne. Trænerudvalget vælger en fast månedlig mødedag, men kan indkaldes med 1 uges varsel af alle trænerudvalgets medlemmer. Der er mødepligt til trænerudvalgsmøderne. Beslutninger kan kun træffes på det faste månedlige møde eller på et lovligt varslet møde. Kun emner der er skrevet på dagsordenen 3 dage før mødet kan behandles. Beslutninger træffes ved stemmeflertal af antal fremmødte. Ved stemmelighed falder forslaget.

§ 21. Politik for klubbens arbejde på børne- og ungdomsområdet

Klubben arbejder aktivt for udvikling af "den gode taekwondo klub", en synlig og handlekraftig børnepolitik, der løbende vil blive evalueret på bestyrelsesmøderne.

Vedtaget på Silkeborg Taekwonde Klubs stiftende generalforsamling d. 12.08.75.

Sidst revideret d. 04.03.2015.