Klubbens vedtægter

 


§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Silkeborg Taekwondo Klub (anvendelige forkortelser S.T.K. og S.T.K.D.)

Klubben er stiftet d. 12. august 1975 og har sit hjemsted i Silkeborg kommune.

 

§ 2. Formål
Klubbens formål er først og fremmest at arbejde for udbredelsen af og kendskabet til den koreanske sportsgren taekwondo efter World Taekwondos internationale regler.

Der kan herudover skabes muligheder for aktiviteter og kammeratligt samvær ud over den almindelige træning.

For ændring af denne paragraf gælder samme regel som for § 16, om opløsning af klubben.

 

§ 3. Tilhørsforhold
Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og herigennem European Taekwondo Union og World Taekwondo.

Klubben er også medlem af Danmarks Idrætsforbund samt idrætsrådet i Silkeborg.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer
Indmeldelse skal ske gennem det af bestyrelsen fastsatte system.

Forefindes et sådan ikke, kan det ske skriftligt til klubbens kasserer (for unge under 18 år med forældrenes/ værgens underskrift).

Medlemskabet er gældende til udmeldelse ifølge §6 er opfyldt eller medlemmet ekskluderes. 

Der betales 200 kr. i indmeldelsesgebyr.

 

§ 5. Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud:

 • For aktive medlemmer pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

 • For passive medlemmer, helårsvis forud pr. 1/1.

Bestyrelsen kan træffe særaftaler vedrørende kontingent.

 

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at det af bestyrelsen fastsatte system, bruges til udmelding.

Skulle et sådant system ikke forefindes, kan der udmeldes skriftligt til kassereren.

Kontingent skal være betalt frem til udmeldelsesdagen.

Ved for sen betaling, kan der pålægges 3 rykkergebyrer på en af bestyrelsen fastlagt størrelse med 14 dags mellemrum, og efterfølgende kan det blive overdraget til inkasso.

Ved restance ud over 2 måneder vil medlemmet blive ekskluderet fra alle aktiviteter (træning, graduering m.m.) og ikke før al udestående med klubben er indfriet, er man atter velkommen igen.

På samme måde kan en udmeldelse heller ikke blive effektueret, hvis der er restance til klubben.

Brugen af Taekwondo i ikke-sportsligt øjemed, samt overtrædelse af klubbens og klubhusets vedtægter kan ligeledes medføre eksklusion efter bestyrelsens afgørelse.

Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen forelagt på førstkommende generalforsamling.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, som afholdes 1 gang årligt i enten februar eller marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

I tilfælde af force majeure som skal være meldt ud fra myndighederne, kan bestyrelsen således vælge at generalforsamlingen afholdes online jvf. § 22. Digital/online generalforsamling.

Adgang hertil, har alle aktive som passive medlemmer, samt forældre/værge til medlemmer under 16 år.

Dagsordenen ophænges i klublokalet/-huset senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænderne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages i dagsordenen.

Taleret:
Denne har alle passive som aktive medlemmer.

Stemmeret:

 • Dette har alle, der har været registreret som taekwondo-medlemmer i klubben i mindst 3 mdr. forud for generalforsamlingen.

 • Som ikke er i nogen form for restance til klubben.

 • Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller af forældre til medlemmer under 16 år.

Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret i økonomiske anliggender
(gælder også deres forældre/værge).

 

§ 8. Dagsordenen
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af eventuelle forslag.

 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  (Valgbare personer skal minimum være fyldt 18 år).

 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  (Valgbare personer skal minimum være fyldt 18 år).

 8. Eventuelt.

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne under mødet.
Generalforsamlingen vælger også en referent.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jvf. dog §§ 2, 14 og 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i §7.

 

§ 11. Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse består af 6 hovedmedlemmer, som består af:

 • 1 formand.

 • 1 næstformand.

 • 1 kasserer.

 • 1 sekretær.

 • 1 bestyrelsesmedlem.

 • 1 forældrerepræsentant.

Disse vælges på den årlige generalforsamling, hvoraf minimum 50% af dem skal være aktive udøvende medlemmer.
Foruden vælges der 2 suppleanter.

Såfremt der ikke kan findes en forældrerepræsentant, er bestyrelsen gyldig med de 5 øvrige medlemmer + de 2 suppleanter.
Forældrerepræsentanten indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer.
Forældrerepræsentanten skal have minimum 1 aktivt trænende barn (på børn eller juniorhold) i klubben på valgtidspunktet.

Alle bestyrelsens medlemmer + suppleanter er på valg i følgende perioder:

 • Formand og sekretær: ulige år.

 • Kasserer og næstformand: lige år.

 • Bestyrelsesmedlem: hvert år.

 • Forældrerepræsentant: hvert år.

 • 1. suppleanter: hvert år.

 • 2. suppleanter: hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal varetage klubbens interesser indadtil som udadtil på bedst mulige måde.

Alle bestyrelsens medlemmer + suppleanter er kontingentfrie efter vedtagne %-sats regler.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen afslutter hvert møde, med fastsættelse af en dato for næste møde.
Bestyrelsesmøder skal afholdes ca. hver 2. måned, men der kan indkaldes med en uges varsel af alle bestyrelsesmedlemmer til ekstra møder.
Alle bestyrelsens medlemmer har mødepligt til samtlige møder.

Beslutninger kan kun træffes på de fastlagte møder eller på et lovligt varslet møde.
Kun emner som er skrevet på dagsordenen senest 3 dage før mødet, kan behandles.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer – mindst halvdelen af disse skal være aktive udøvere.
Ved stemmelighed falder forslaget.

Suppleanter er velkomne ved samtlige møder, hvis bestyrelsen ikke dikterer andet.
Ved suppleanters deltagelse, har de ligelig taleret som de andre, dog uden stemmeret i økonomiske anliggender, medmindre flertallet i den øvrige bestyrelse ønsker det anderledes.

 

§ 12. Tegningsregler
Foreningen tegnes udadtil ved formandens underskrift.

 

§ 13. Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet og budgettet skal forelægges den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen og revisorerne.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen:

 • 2 revisorer.

 • 1 revisorsuppleant.

jvf. § 8.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede, forud for den ordinære generalforsamling.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§ 15. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved flertalsgodkendelse blandt tilstedeværende stemmeberettigede mødedeltagere, på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinære generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

§ 17. Træningen
Træningen ledes af de af bestyrelsen udpegede trænere.
Ved disse udpegelser kan bestyrelsen vælge at have klubbens danbærere med på råd.

Træningen foregår efter de af D.T.a.F. fastsatte regler, for hvis håndhævelse trænerne er ansvarlige.

Den enkelte træner er ansvarlig for kommunikationen til bestyrelsen.

Trænere udpeger selv sine hjælpetrænere, ud fra det fastsatte antal, bestemt af bestyrelsen, til de pågældende hold.

Træneren kan udelukke et medlem fra træningen, hvis særlige forhold taler for dette. Dog kan udelukkelse fra flere træninger kun ske efter aftale med bestyrelsen.

Trænerne forpligter sig for en sæson ad gangen, dog kan der dispenseres i ganske specielle tilfælde.

Trænere og bestyrelsen påtager sig intet ansvar for personlige skader som følge af træningen.

Anbringelse af personlige genstande i omklædningsrum sker på eget ansvar.

Bestyrelsen kan tillade, at passive medlemmer deltager i enkelt træninger.

 

§ 18. Lokalerne
Klubbens lokaler er røgfri.

 

§ 19. Poster og udvalg
Bestyrelsen kan oprette poster og udvalg, med det formål at fremme klubbens arbejdsbetingelser.

Trænerstaben og andre udvalg kan pege på et medlem til at varetage koordination med bestyrelsen samt udføre administrative opgaver. Den udpegede skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 20. Trænerstaben
Trænere og hjælpetrænere er kontingentfrie efter vedtagne %-satser.

Hjælpetrænere har taleret, men ikke stemmeret på trænermøderne.

Trænerudvalget afslutter hvert møde, med fastsættelse af næste mødedato, som skal ligge med ca. 1 måneds varighed.
Møder kan indkaldes med 1 uges varsel af alle trænerudvalgets medlemmer.

Der er mødepligt til trænerudvalgsmøderne.

Beslutninger kan kun træffes på det faste månedlige møde eller på et lovligt varslet møde.
Kun emner der er skrevet på dagsordenen 3 dage før mødet kan behandles.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal af antal fremmødte.
Ved stemmelighed falder forslaget.

 

§ 21. Politik for klubbens arbejde på børne- og ungdomsområde
Klubben arbejder aktivt for udvikling af "den gode taekwondo klub", en synlig og handlekraftig børnepolitik, der løbende vil blive evalueret på bestyrelsesmøderne.

 

§22. Digital/online generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen jvf. tale- og stemmeret der er nævnt i §7.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

Vedtaget på Silkeborg Taekwondo Klubs stiftende generalforsamling d. 12. august 1975.

Sidst revideret d. 23. august 2021.